Księgowość

Księgowość

Drukuj

KURS KSIĘGOWOŚCI

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w księgowości. Kurs podzielony został na trzy części. Adresatami kursu są osoby, które pragną poznać zasady rachunkowości i pragnące pracować jako księgowi jak również osoby, które mają doświadczenie w księgowości i pragną uporządkować wiedzę z tego zakresu. Trzystopniowy kurs przygotowuje do prowadzenia księgowości, wykorzystywania programu komputerowego w zakresie modułu finanse i księgowość, prowadzenia analiz finansowych sytuacji w firmie. Uczestnicy kursu będą przygotowani do samodzielnego poprowadzenia księgowości od bilansu otwarcia poprzez ewidencję zdarzeń do bilansu zamknięcia. Uczestnicy zostaną zapoznani z komputerowym systemem finansowo- księgowym. Program kursu przewiduje poruszenie zagadnień kadrowo-płacowych oraz naliczanie wynagrodzeń.
Zajęcia prowadzą praktycy, księgowi, biegli sądowi z rachunkowości, prawnicy.

Program Kursu Księgowości – I część ( 80 godzin lekcyjnych) 

I. Istota rachunkowości – pojęcie, zakres, funkcje, metody i zasady.

1. Podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości.

2. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości.

3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości.

4. Metody rachunkowości.

5. Nadrzędne zasady rachunkowości.

6. Zasady polityki rachunkowości. Zakładowy Plan Konta.

II. Majątek przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego pochodzenia (pasywa).

1. Aktywa trwałe – klasyfikacja i charakterystyka

2. Aktywa obrotowe – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Kapitały (fundusze) własne – klasyfikacja i charakterystyka.

4. Zobowiązania (kapitał obcy) – klasyfikacja i charakterystyka.

5. Identyfikowanie składników majątku i kapitałów.

III. Bilans oraz operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.

1. Pojęcie układu bilansu.

2. Zasady sporządzania bilansu.

3. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych oraz ich podział.

4. Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na bilans.

IV. Dokumenty księgowe.

1. Pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka dokumentów księgowych.

2. Przygotowanie dokumentów do księgowania.

3. Przechowywanie dokumentów.

4. Sporządzenie wybranych dowodów księgowych.

V. Konta księgowe bilansowe.

1. Konto księgowe – pojęcie, budowa i rodzaje.

2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.

3. Dzielenie i łączenie kont księgowych.

4. Konto syntetyczne – zasady podwójnego zapisu.

5. Konta analityczne – zasady zapisu powtarzanego.

6. Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną.

7. Bilans próbny i bilans końcowy.

8. Wykrywanie i poprawianie błędów księgowych.

9. Księgowanie poszczególnych typów operacji gospodarczych na kontach.

10. Czynności księgowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.

VI. Konta księgowe wynikowe i wynik finansowy.

1. Podstawowe pojęcia: koszt, wydatek, nakład, przychód, dochód, wpływ.

2. Zasady funkcjonowania kont wynikowych.

3. Konto „Wynik finansowy” – jego charakter i funkcjonowanie.

4. Zasady ustalania wyniku finansowego.

VII. Obrót pieniężny.

1. Środki pieniężne w kasie – ewidencja i wycena.

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - ewidencja i wycena.

3. Inne środki i aktywa pieniężne - ewidencja i wycena.

VIII. Rozrachunki

1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków.

2. Rozrachunki z tytułu dostawy i usług.

3.Odpisy aktualizujące rozrachunki.

4. Rozrachunki publiczno prawne.

5. Wycena rozrachunków na dzień bilansowy.

IX. Obrót towarowy i materiałowy.

1. Towary i materiały – klasyfikacja i charakterystyka.

2. Zasady wyceny towarów i materiałów.

3. Konto „Rozliczenie zakupu” - jego charakterystyka i funkcjonowanie.

4.Ewidencja zakupu i rozchodu towarów i materiałów.

5. Odchylania od cen ewidencyjnych towarów i materiałów i ich rozliczenie.

X. Rachunek zysków i strat.

1. Przychody i koszty działalności operacyjnej.

2. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.

3. Przychody i koszty finansowe.

4. Zyski i straty nadzwyczajne.

5. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat.

Program Kursu Księgowości – część II ( 90 godzin lekcyjnych)

I. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pracy. Kadry i lista płac. – 15 godzin

II. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.

1. Zakres przedmiotowy i klasyfikacja.

2. Wycena na moment nabycia.

3. Metody amortyzacji bilansów i podatków.

4. Ewidencja zmian w środkach trwałych.

5. Zasady wyceny na dzień bilansowy (odpisy).

6. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgowości.

III. Wyroby gotowe i usługi.

1. Wyroby gotowe i półfabrykaty.

2. Usługi wykonane.

3. Ewidencja, dokumentacja, wycena

4. Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych i ich rozliczenie.

5. Sprzedaż produktów gotowych.

6. Ewidencja analityczna zapasów półproduktów gotowych.

IV. Koszty podstawowej działalności operacyjnej.

1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.

2. Układ i rodzaje kosztów.

3. Układ kalkulacyjny kosztów.

4. Warianty ewidencyjne kosztów.

5. Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów.

V. Przychody podstawowej działalności.

1. Charakterystyka i klasyfikacja przychodów.

2.Wycena przychodów ze sprzedaży,’

3. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.

VI. Klasyfikacja kosztów działalności.

1. Istota i rodzaje kalkulacji

2. Metody kalkulacji.

3. Ewidencja wyników kalkulacji.

VII. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej, zyski i straty nadzwyczajne – charakterystyka, wycena i ewidencja.

1 Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.

2. Przychody i koszty finansowe.

3. Zyski i straty nadzwyczajne.

VIII. Rozliczenie między okresowe i rezerwa – pojęcie, zasady tworzenia, ewidencja i wycena.

1. Czynne rozliczenie międzyokresowe koszty.

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

3. Rozliczenie międzyokresowe przychodów.

4. Rezerwy (podział, charakterystyka)

IX. Ustalenie i podział wyniku finansowego.

1. Elementy wyniku finansowego.

2. Porównawczy i kalkulacyjny rozrachunek zysków i strat.

3. Rozliczenie wyniku finansowego.

X. Zajęcia komputerowe 15 godzin.

Program Kursu Księgowości – część III ( 100 godzin lekcyjnych)

I. Inwentaryzacja

II. Sprawozdawczość

III. Kapitały

IV. Fundusze specjalne

V. Zajęcia komputerowe 15 godzin.

 

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI DO ZAWODU KSIĘGOWEGO LICENCJONOWANEGO

Zajęcia prowadzą praktycy w tym biegli sądowi z rachunkowości.
Cena - 180zł miesięcznie.
Warunki wymagane od kandydatów: wykształcenie co najmniej średnie.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium oraz tytuł księgowego licencjonowanego.


Program:
1. Podstawy rachunkowości - 40 godz.
2. Rachunkowość finansowa - 60 godz.
3. Prawo podatkowe - 40 godz.
4. Wybrane zagadnienia prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego - 20 godz.
5. Sprawozdania finansowe i ich analiza - 40 godz.
6. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza - 50 godz.
7. Kadry i płace - 20 godz.
8. Zarządzanie finansami - 10 godz.
9. Zarządzanie informacją IT - 10 godz.
10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - 10 godz.
Organizator zapewnia bezpłatną praktykę we własnym biurze rachunkowym oraz pomoc w organizacji własnego biura rachunkowego (dla osób zainteresowanych).

 

Czas trwania:

Ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z egzaminem - 300 godzin (2 semestry).

262381
Your IP: 54.81.182.16
Server Time: 2018-03-22 02:10:26
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.